Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Mag-ház
 
 
  Mag-ház

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Mag-ház

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Komárom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület tulajdonában lévő Mag-ház 2007-ben nyitotta meg kapuit. A közösségi tér másfél éves intenzív összefogással, önkéntes munkával és jelentős anyagi támogatással készült el, melynek folyamatos bővítése a szolgáltatási kínálatának gyarapítását is biztosítja.

A tulajdonos szervezet már a fizikai építkezés során törekedett a fenntarthatóságra, így módszeresen kutatta azokat a lehetőségeket, amelyek hosszú távra is biztosíthatják az üzemeltetést és fenntartást. A Mag-ház modell a franciaországi MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture - magyar fordítása ’ifjúsági és közösségi ház’) adaptációjából épül fel, melynek alappillére a közösségi (szervezeti) összefogás, együttműködés.

A Mag-ház alapját a különböző egyesületek, alapítványok jelentik, akik közös elhatározásból együttműködve üzemeltetik, melynek összefogási okát közösségi és gazdasági téren jelölik meg.

Érdekükben áll, hogy közösen tartsanak fenn szakmai vezetést, titkárságot, könyvelést, hogy közösen jobban használják ki helyiségeiket. A Mag-ház jobban képviseli a lakosság sokszínű érdeklődését és különféle érdekeit, a közös költségvetésbe befolyó összegek sokrétűbb tevékenységet tesznek lehetővé, mint elaprózva, szervezeti szinteken. Az egyesülési szabadság értelmében természetesen bármelyik szekciónak bármikor jogában áll kilépni a konzorciumból és külön folytatni a tevékenységét.

A Mag-házat használó konzorciumon kívül (nevezzük őket rendes tagoknak) vannak együttműködő és társult tagjai is. A társult tagok között egyaránt találhatunk jogi személyeket (más egyesületeket, szervezeteket vagy ifjúsági mozgalmakat, stb) és olyan szakembereket, akiket hozzáértésük, szakértelmük miatt választanak be. Együttműködő tagok kizárólag jogi személyek (egyesület, alapítvány, szövetség, nonprofit gazdasási társaság, önkormányzat, központi költségvetési szerv, stb), akik projektek, programok, fejlesztések területén egy-egy cél megvalósítására kötött megállapodás/szerződés keretén belül kapcsolódnak a konzorcium egy-egy tagjához.

A konzorcium évente egyszer közgyűlést tart, amelyet írásban a szakmai vezető hív össze. A konzorcium  – az egyesület közgyűléséhez hasonlóan működve - vitatja meg és fogadja el a konzorcium (Mag-ház), valamint annak tagszervezeteire (egyesületek) tevékenységéről szóló tartalmi és pénzügyi beszámolót, kialakítja a következő pénzügyi évre szóló költségvetést és meghatározza a szakmai irányvonalakat, a tagszervezetek szuverén törekvéseit, azok kapcsolódásait a konzorciumhoz. A döntéseket abszolút szótöbbséggel hozzák. A természetes és a jogi személyeknek egyaránt egy szavazatuk van. A konzorcium taglétszámát a konzorciumot alkotó szervezetek képviselői alkotják és biztosítják. Határozataikat a konzorcium által megbízott szakmai vezetés irányítja a konzorcium erőforrásaira támaszkodva. A döntési jog tehát kizárólag a konzorcium hatáskörébe tartozik, a szakmai vezetés csak sürgős esetekben dönthet és döntését utólag jóvá kell hagyatnia a konzorciummal.

Az egyesületi mintára a konzorciumot a megbízott szakmai vezetés képviseli, ő rendeli el a kiadásokat és hagyja jóvá a bevételeket, közli a konzorciummal, annak tagszervezeteivel a cselekvés irányvonalait és felügyeli azok végrehajtását. A konzorcium nem a társadalmi egyenlőség, hanem a társadalmi igazságosság elvén működik, ami azt jelenti, hogy a tagszervezetek nem egységesen egyenlő mértékben, hanem erőforrásaiknak megfelelően járulnak hozzá a közös célok megvalósításához.

Mag-ház közösségi konzorciuma:

 • Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület. Tevékenységi köre: Közösség- és településfejlesztés, módszertanok kidolgozása, adaptálása, ifjúsági és civil közösségi érdekérvényesítés, érdekképviselet, a közösségre összpontosító demokratikus értékrend közvetítése, melynek érdekében innovatív és elkötelezett szakmai tevékenységet, civil információs és önkéntes pontot biztosít közösségi tér és ifjúsági szálláshely szolgáltatásával. Szakmai és közösségi kiadványok, közösségi oldalak, oktatófilmek és publikációk készítésével hozzájárul a civil szakmafejlesztéshez. Megyei közösségfejlesztői szakmai módszertani központ, az ifjú és női vállalkozók megyei mentorszervezete, akkreditált megváltozott munkaképességűek foglalkoztatója, Biztos Kezdet gyermekház, Etén az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) címbirtokosa, működtetője. 2009-ben osztályközösség-fejlesztés területén kidolgozott és megvalósított módszertanára ’Az év gyermek- és ifjúsági mintaprojektje’, 2010-ben az ifjúsággal folytatott kiemelkedő és folyamatos tevékenységéért ’Miniszteri Elismerő Oklevél’-ben részesült.
 • Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete. Tevékenységi köre: Az országos hatókörű egyesület a közösségi művelődési intézményekkel nem rendelkező településeken, településrészeken, területeken a szisztéma elterjesztéséért, az intézménytípusért folyó általános elismertetéséért, megismertetéséért és lobbizásáért dolgozik. Szakmai kiadványok, publikációk, kidolgozott módszertanok, ajánlások biztosításával is segíti a civil önszerveződés, a közösségiség eszmeiségét. Közösségi művelődés területén az EMMI kiemelt együttműködő szakmai partnere.
 • Komárom Környéki Civil Társulás. Tevékenységi köre: Komárom járásban a civil összefogás hálózati tevékenység elősegítése, közösségi törekvések segítése.  Járási településeken folyó szakmai munkafolyamatok segítése és koordinálása. Koppánmonostoron folytatott tevékenységei: Regisztrált tehetségpont. Népfőiskolai előadássorozatok, közösségi folyamatok, kezdeményezések (filmklub, táncház, kertmozi, stb). Térségi ifjúsági településfejlesztés, ifjúsági turisztika területén készült kiadványai módszertani ajánlások.
 • Kerecsen Ifjúsági Egyesület. Tevékenységi köre: Elsősorban Komárom városban élő és tanuló gyermekek és fiatalok érdekében végzett ifjúsági közösségi tevékenységek elősegítése és koordinálása. Nemzetközi és hazai önkéntes szolgálat biztosítása, ifjúsági érdekképviselet, érdekérvényesítés. Euro-Desk Pont, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi előadója. A NIT (Nemzeti Ifjúsági Tanács) alakulásától Komárom-Esztergom megyei koordinátori feladatok ellátása, a Komáromi Városi Diáktanács mentorszervezete. A közösségfejlesztés ifjúsági területre való módszertani adaptációi és oktató filmjei a felsőoktatásban tananyagként alkalmazott módszerek.
 • Komáromi Talpasíjászok. Tevékenységi köre: Hagyományőrzés, tehetséggondozás, melynek egyik látványos eredménye a koppánmonostori városrészen kiépített helytörténeti tanösvény, annak állomásai, köztük a település egyetlen régészeti leletének, a kőoroszlán hű másolatának kihelyezése. A helyi kötődés erősítése, melynek része a Szent Pál-szigeti ártéri gyümölcsös génmegőrzése a szigeten és közösségi gyümölcsösök létrehozásával a településen. Kiadványai, publikációi az értékmegóvását, helyi kötődés erősítését szolgálják.
 • Komáromi Zenész Egylet. Tevékenységi köre: Zenei nevelés, tehetséggondozás, kiemelten a könnyű- és rockzenei irányzatokra. Amatőr zenészek, zenekarok segítése, mentorálása, hangszer és próbatarem biztosítása, hanganyag előkészítése, felvételek készítésének segítése. A Komáromi Rocksuli alapítója.

 

Mag-ház társult közösségei:

 • A Komáromi Cserkészetért Alapítvány
 • Őseink Nyomában Alapítvány
 • Kecskés László Társaság Alapítvány
 • Jószolgálat Alapítvány
 • Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület – Tatabánya
 • Az 1848-49-es Forradalom- és Szabadságharc Hagyományőrző Egyesület
 • Komáromi Tempo Karate Egyesület
 • Vox Femina Egyesület
 • Szőnyi Lovas Sportegyesület
 • SAMU KO Sportegyesület - Tatabánya
 • Almásfüzitői Sporthorgász Egyesület – Almásfüzitő
 • Igmándi Hagyományőrző Egyesület - Nagyigmánd
 • Lehár Ferenc Polgári Társulás – Észak-Komárom
 • Kempelen Társaság – Észak-Komárom
 • Komáromi Roma Nemzetiségi Önkormányzat


Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A Mag-ház Magyarországon egyedülálló közösségi színtérként létrehozott  érték, amely franciaországi adaptáció során helyi közösség innovatív szellemi és gazdasági termékeként az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi érték is egyúttal.

A társadalmi közösségek konzorciuma által fenntartott és működtetett Mag-ház mindenki előtt nyitva áll, életkortól, politikai vagy vallási meggyőződéstől függetlenül. Tiszteletben tartja mindenki személyes nézeteit és a konzorciumi megállapodás keretét biztosító SZMSZ-ében kizárja, hogy a Mag-ház és a konzorciumot alkotó egyesületek bármilyen politikai párthoz vagy mozgalomhoz, illetve felekezethez kapcsolódjanak.

Határozatlan időtartamra alakult abból a célból, hogy – elsősorban Komárom városrészén - Koppánmonostoron lehetőséget nyújtson az embereknek arra, hogy ráébredjenek képességeikre, fejleszthessék személyiségüket és felkészülhessenek arra, hogy egy élő közösség aktív és felelős polgárai legyenek.

A fenti cél érdekében különféle szabadidős és művelődési tevékenységeket szervez: sportfoglalkozások, művészeti és szellemi tevékenységek, tanfolyamok, gyakorlati foglalkozások, műhelyek stb; illetve helyiségeivel: előadótermével, foglalkoztató termeivel, játéktermével, szállásszolgáltatással, udvarával, s annak kínálatával, valamint a konzorciumot alkotó szervezetek munkatársaival, önkénteseivel az ilyen tevékenységekben részt venni kívánó tagjai szolgálatára áll.

A működtetéséhez és fenntartásához adaptált együttműködés, a valós közösségiségre összpontosító közhasznú feladatok felvállalása és ellátása fenntartható módon biztosítja a szolgáltatások folyamatosságát.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

www.eletteregyesulet.hu

www.szabadmuvelodes.huA nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.eletteregyesulet.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
mag-haz-210-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
0
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek