Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola épülete
 
 
  Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola épülete

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola épülete

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Épített környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Komárom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Komáromban a Szabadság téren áíló neobarokk stílusú, ma Komáromi Petőfi Sándor Altalános Iskola néven ismert épület 90 évvel ezelőtt Magyar Királyi Polgári Fiú-és Leányiskolaként kezdte meg működését.

Az I.világháború után -Komárom szétválásával - a város déli része polgári iskola nélkül maradt. A városban ekkor csak két felekezeti elemi iskola működött. A város lakóit az 1920 januárjában lezárt híd arra késztette, hogy polgári iskola felállítását kérjék a vallás - és közoktatásügyi minisztertől.

A rninisztérium először az 1920. február 26-án keit 15213/1920.rendelettel polgári iskolai tanfolyamot szervezett.

Az oktatás 10 éven át a város különböző épületeiben, gépházakban, bérházakban és egyesületi helységekben folyt.

A körülmények a korabeli leírások alapján siralmasak voltak.

Az új, pompás épületet a város tanulóifjúsága gróf Klebelsberg Kunó vallás-és közoktatásügyi miniszternek, a közoktatásügy akkori irányítójának köszönhette, aki a római katolikus leányiskola felszentelésén a polgármester üdvözlő szavaira válaszolva a következő szavakkal tett ígéretet a város lakosai előtt: „Az egyik munkát befejeztük, a másikat megkezdjük. Még ez évben felépítjük a polgári iskolát."

Az iskola tervét Walder Gyula műegyetemi tanár készítette. Az 1938. február 23-án kelt kimutatás szerint: „Az iskola telkét a város földbirtokreformmal kapcsolatban szerezte meg Gyürky Viktorné grófnétól. Az iskola épülete az államkincstár költségén 1926/27. évben épült fel, és 1928. június 26-án adatott át rendeltetésének. Az iskola telkének területe 2840 négyszögöl, melyből 283 négyszögöl a beépített terület és 2557 négyszögöl az udvar. A kétemeletes iskolaépület hossza 59,78 m, szélessége 17,90 m, magassága tető nélkül 12.30 m. Az épület fő helységeinek száma 22, mellékhelységeinek száma 50."

A nevelők és a tanulók 1928. augusztus 6-7 között költöztették át az iskola felszereléseit az új épületbe. Végre rendes, világos osztályokat, levegős, széles folyosókat, szertárakat és igazi tornatermet kapott a város 236 fiú -és leánytanulója. Az ünnepélyes tanévnyitót 1928. szeptember 3-án tartották meg. Szeptember 4-től pedig megkezdődött a tanítás az új épület falai között. Ez a nap az iskola működésének kezdete. Az első igazgató Lebisch Vince lett.

Az iskola épülete az 1900-as évek elején divatossá váló neobarokk stílusban készült el. A stílusjegyek különösen a homlokzaton figyelhetők meg. A dús díszítettség, a gazdag oromdíszek, a míves kovácsoltvas szerelvények az építtetők igényességét tükrözik. A díszítőelemek között a szabadkőművesség jelképei is fellelhetők. Sajátos az épület belső elrendezése, melyet egyfajta szimmetria jellemez. Az udvart az 1933/34-es tanévben kerítették be 9105 pengő költséggel. A kerítés méltó volt a főútvonal mellett álló szép iskolaépülethez. Ettől kezdve a gyerekek a szünetekben zavartalanul játszhattak az udvaron. A szülők örömmel vállalták egy-egy fa elültetését, és 60 db juharfát és 710 db díszcserjét telepítettek kerítés mellé. Ugyanebben az évben 1933. augusztus 21-én dr. Huszka János miniszteri titkár helyszíni szemlét tartott és utasítást adott, „hogy az udvar fasorültetésével két részre osztassék". Ide a tanulók a szülők irányításával 22 db platánfát ültettek, mely fasort alkotott és az udvart fíú-és leányiskolái részre osztotta. 1937. május 3-án hétfőn délután 4 órakor nagyszabású ünnepély keretében gróf Klebelsberg Kunó emlékére, Alapy Gáspár Komárom város polgármestere emléktáblát leplezett le az intézmény falán. Az emléktábla később lekerült eredeti helyéről, majd kalandos körülmények között a 70. évforduló, alkalmából immár restaurálva visszakerült méltó helyére.

A ILvilágháborúig az iskolában tartalmas iskolai élet folyt. Az iskola háború alatt komoly jótékonysági tevékenységet folytatott. Az 1943/44-es tanévben a komoly oktató munkát gátolták a háborús viszonyok, a légiveszély és az épület honvédelmi célra történő igénybevétele. Falai közt ekkor német tábori kórház működött.

A harcok miatt az épület használhatatlanná vált, és az iskola ingóvagyona is nagyrészt tönkrement. 1945 szeptemberétől újraindult a tanítás. A környező településekről 150 tanuló járt be. Az iskola neve I. sz. Altalános iskola lett. 1952-ben a tanintézet már Petőfi Sándor Általános Iskola néven működik. 1975-ben indult az iskolában az első testnevelés tagozatos osztály. Az iskolában több alapítvány is működik. Büszkék vagyunk az iskola egykori és jelenlegi tanítványainak sikereire, eredményeire. Hálával gondolunk egykori kollégáinkra, akik munkájukkal, elhivatottságukkal megalapozták az iskola hírnevét.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Intézményünk épülete városunk egyik legrégibb, meghatározó épülete. Szoros egységet alkot a Szabadság tér másik oldalán álló Polgármesteri Hivatallal. A neobarokk stílusú épület különleges belső elrendezésével, jellegzetes, igényes, helyenként szabadkőművességre utaló díszítő motívumaival ritka, szép középületnek számít. Az elmúlt évtizedekben szolgálta a város ifjúságát.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

A Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola dokumentumtáraA nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.petofi-komarom.atw.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
komaromi-petofi-sandor-altalanos-iskola-epulete-281-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
komaromi-petofi-sandor-altalanos-iskola-epulete-281-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek