Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Komárom- Szabadság tér és környezete
 
 
  Komárom- Szabadság tér és környezete

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Komárom- Szabadság tér és környezete

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Épített környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Komárom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A komáromi Szabadság tér és annak keleti felén álló Városháza, valamint nyugati felén álló Petőfi Sándor Általános Iskola épületének története szorosan összeforrt a város történetével, születése a trianoni döntés nyomán kialakult helyzethez kötődik, sorsának alakulása tükrözi az önálló  várossá válás nehéz folyamatát.

1896-ban a váris - az addig  Új-Szőny nevet használó település -,  egyesült a Duna bal partján fekvő ősi Komárommal. A közintézmények a bal parti városban maradtak, így a városépítés nagy lendülettel és állami kölcsönökkel indult. 

A komárom-újvárosi városi székház és pénzügyigazgatóság  felépítésére 1927 és 1929 között került sor. A terveket Gerstenberger és Árvé budapesti műépítészek készítették. Az építkezés Soukal és Hajagos helybéli vállalkozók és több helybéli iparos vállalkozásában a tervek szerint haladtak. Így 1929. november közepén a hivatalok megkezdhették működésüket az új épületben. A városháza emeletén a  polgármesteri hivatal helyiségei, valamint a díszterem, a földszint északi szárnyán a pénzügyigazgatóság, a délin pedig a polgármesteri rezidencia kapott helyet.

A U - alakú városháza neobarokk épülete szervesen illeszkedik abba a képbe, melyet a szemben felépült neoklasszicista polgári iskola már meghatározott. E két impozáns épület közötti tér a város főtere. A tér 1931-re lett rendezve, ezért akkor állították fel az I. vh-ús szobrot, ami 1928-ra már elkészült és Zsákodi Csiszér János alkotása. A Szabadság teret – EU támogatás segítségével – 2010-2011-ben felújították.

A városháza főbejárata fölötti timpanonban Vilt Tibor szobrászművész ifjúkori műve, a város kőből faragott címere látható. A széles, kovácsoltvas kandeláberekkel díszített lépcsősor a boltíves oszlopokkal tagolt árkádba vezet, ahol Alapy Gáspár és dr. Krajczár Gyula, a város volt polgármestereinek emléktáblái kaptak helyet. 

Az épületben az emeletre vezető vörösmárvány lépcsőfeljáróval szemben, a  nagyterem ajtajának jobb és bal oldalán Miskolczi László komáromi kötődésű fafaragóművész Klapka Györgyről és Jókai Mórról készített portréja látható. A főlépcsőn felmenet a lépcsőfordulóban üvegvitrinben egy  Hunyadi- és egy Lehel-huszár egyenruhás figuráját helyeztük el - utalásként Komárom 1848/49-es múltjára -, illetve a díszterem bejáratának két oldalán a jellegzetes komáromi szekeresgazda díszruha másolatai tekinthetők meg.

A nagyterembe az osztott táblás, kétszárnyú tölgyfa ajtón lehet bejutni. Oldalfalai és mennyezete stukkókeretekkel tagolt, világítását az impozáns nyolcágú csillárok adják. A terem félköríves kilépő-erkélyei a térre nyílnak. A helyiség oldalfalát Alapy Gáspárt ábrázoló festmény díszíti ( Feszty Masa alkotása). A kép csak másolat, az eredetije Észak-Komáromban van.

A városháza épületében ma a Komáromi Polgármesteri Hivatal, a Komáromi Városi Televízió és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatala működik.

A ma Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola néven ismert épület 90 évvel ezelőtt Magyar Királyi Polgári Fiú-és Leányiskolaként kezdte meg működését. 
Az I.világháború után –Komárom szétválásával – a város déli része polgári iskola nélkül maradt. 

Az új, pompás épületet a város tanulóifjúsága gróf Klebelsberg Kunó vallás-és közoktatásügyi miniszternek, a közoktatásügy akkori irányítójának köszönhette, aki a római katolikus leányiskola felszentelésén a polgármester üdvözlő szavaira válaszolva a következő szavakkal tett ígéretet a város lakosai előtt: „Az egyik munkát befejeztük, a másikat megkezdjük. Még ez évben felépítjük a polgári iskolát.”

Az iskola tervét Walder Gyula műegyetemi tanár készítette. Az 1938. február 23-án kelt kimutatás szerint: „Az iskola telkét a város földbirtokreformmal kapcsolatban szerezte meg Gyürky Viktorné grófnétól. Az iskola épülete az államkincstár költségén 1926/27. évben épült fel, és 1928. június 26-án adatott át rendeltetésének. Az iskola telkének területe 2840 négyszögöl, melyből 283 négyszögöl a beépített terület és 2557 négyszögöl az udvar. A kétemeletes iskolaépület hossza 59,78 m, szélessége 17,90 m, magassága tető nélkül 12,30 m. Az épület fő helységeinek száma 22, mellékhelységeinek száma 50.”
A nevelők és a tanulók 1928. augusztus 6-7 között költöztették át az iskola felszereléseit az új épületbe. Végre rendes, világos osztályokat, levegős, széles folyosókat, szertárakat és igazi tornatermet kapott a város 236 fiú –és leánytanulója. Az ünnepélyes tanévnyitót 1928. szeptember 3-án tartották meg. Szeptember 4-től pedig megkezdődött a tanítás az új épület falai között. Ez a nap az iskola működésének kezdete. Az első igazgató Lebisch Vince lett.
Az iskola épülete az 1900-as évek elején divatossá váló neobarokk stílusban készült el. A stílusjegyek különösen a homlokzaton figyelhetők meg. A dús díszítettség, a gazdag oromdíszek, a míves kovácsoltvas szerelvények az építtetők igényességét tükrözik. A díszítőelemek között a szabadkőművesség jelképei is fellelhetők. Sajátos az épület belső elrendezése, melyet egyfajta szimmetria jellemez. Az udvart az 1933/34-es tanévben kerítették be 9105 pengő költséggel. A kerítés méltó volt a főútvonal mellett álló szép iskolaépülethez. Ettől kezdve a gyerekek a szünetekben zavartalanul játszhattak az udvaron. A szülők örömmel vállalták egy-egy fa elültetését, és 60 db juharfát és 710 db díszcserjét telepítettek kerítés mellé.  Ugyanebben az évben 1933. augusztus 21-én dr. Huszka János miniszteri titkár helyszíni szemlét tartott és utasítást adott, „hogy az udvar fasorültetésével két részre osztassék”. Ide a tanulók a szülők irányításával 22 db platánfát ültettek, mely fasort alkotott és az udvart fiú-és leányiskolai részre osztotta. 
1937. május 3-án hétfőn délután 4 órakor nagyszabású ünnepély keretében gróf Klebelsberg Kunó emlékére, Alapy Gáspár Komárom város polgármestere emléktáblát leplezett le az intézmény falán.

Az emléktábla később lekerült eredeti helyéről, majd kalandos körülmények között a 70. évforduló alkalmából immár restaurálva visszakerült méltó helyére.
A II.világháborúig az iskolában tartalmas iskolai élet folyt. Az iskola háború alatt komoly jótékonysági tevékenységet folytatott. Az 1943/44-es tanévben a komoly oktató munkát gátolták a háborús viszonyok, a légiveszély és az épület honvédelmi célra történő igénybevétele. Falai közt ekkor német tábori kórház működött.

A harcok miatt az épület használhatatlanná vált, és az iskola ingóvagyona is nagyrészt tönkrement.1945 szeptemberétől újraindult a tanítás. A környező településekről 150 tanuló járt be. Az iskola neve I. sz. Általános Iskola lett. 1952-ben a tanintézet már Petőfi Sándor Általános Iskola néven működik. 1975-ben indult az iskolában az első testnevelés tagozatos osztály.
Az iskolában több alapítvány is működik. Büszkék vagyunk az iskola egykori és jelenlegi tanítványainak sikereire, eredményeire. Hálával gondolunk egykori kollégáinkra, akik munkájukkal, elhivatottságukkal megalapozták az iskola hírnevét.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A komáromi Szabadság tér meghatározó közterülete a városnak: találkozási pont, rendezvények kedvelt színhelye. A tér a Városháza és a Petőfi iskola emblematikus épületével meghatározza Komárom arculatát. Úgy gondoljuk, hogy az 1938-ban leírtak ma is érvényesek: " A magyar élniakarás és alkotói készség a gyászos trianoni békekötés után is megmutatta, hogy a nemzet nem adja meg magát sorsának, és szinte máról holnapra a szebbnél szebb épületek és intézmények egész sorát alkotta meg. " A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.komarom.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
komarom-szabadsag-ter-es-kornyezete-648-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
komarom-szabadsag-ter-es-kornyezete-648-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek