Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Esztergom - Helischer-gyűjtemény
 
 
  Esztergom - Helischer-gyűjtemény

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Esztergom - Helischer-gyűjtemény

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Esztergom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az esztergomi Babits Mihály Városi Könyvtár 2005 januárjától Helischer József nevét vette fel. Első közkönyvtárát Esztergom Helischer József városi tanácsosnak köszönheti, aki 2538 - nagyrészt latin és német nyelvű - kötetből, valamint több kéziratból, térképből és néhány ősnyomtatványból álló gyűjteményét 1844-es végrendeletében a városra hagyta és adományát 3000 váltó forinttal kiegészítette a könyvtár gazdagítására és fenntartására. A megyei levéltárban ma is megtalálható tes­tamentumból idézve:

„ ...Minthogy bizonyos volna az, hogy a tudományok virágoztatnák a köztársaságokat, azoknak pedig tenyésztésökre egyik fő eszköz volnának a könyvtárak, ennél fogva már más míveltebb nemzetek példá­jára már édes hazánkban is némely városok ilyes intézetekkel dicsekedhetnek, kedves Szülőföldem azonban eddig ilyen intézeteknek híjával volna: ebbéli fogyatkozásnak némi pótlására a harmincegy­néhány esztendőktől fogva össze-szerzett javaim jelesebb részét tevő, kétezer ötszáz egynéhány dara­bokból álló könyvtáramat, minden kéziratokkal, jegyzéseimmel, mappákkal és egyebekkel ezen Nemes Szabad Királyi Esztergom Városának, melynek mindenkor híven szolgálni igyekeztem, hozzá vonzó buzgó szeretetem jeléül odaajándékozom, kérvén a tisztelt Várost, hogy ezen csupán alapul szolgálan­dó, jövendőben más boldogabb Hazafiak által szaporítandó áldozatomat oly szívességgel fogadni mél­tóztassanak, mint amilyenből az származott - többire annak hova való helyezése, elrendezése és gondviselése iránt teendő rendszabályokat a Nemes Tanács bölcs ítéletére bízom, akitől egyedül fog függni mindenkor... ".

Néhány ősnyomtatványtól kezdve, a XVII-VIII. századi európai tudományos irodalmon keresztül a hazai reformkor alkotásaiig (pl. Széchenyi István művei) tartalmazott kiadványokat. Főleg latin és német, kisebb részben francia és magyar nyelven teológiai, történelmi, földrajzi, jogi stb. (kisebb rész­ben a reformkori hazai szépirodalmi) alkotásokból állt. Helischer saját kezű könyvjegyzékéből, az 1884-es könyvlajstromból, majd az 1932-es leltárkönyvből nagy vonalakban tájékozódni lehet a gyűj­temény tartalmáról.

Később Kiss Mihály városi főjegyző és Lőrinczy Rezső esztergomi főorvos hagyatékával, majd 1907-ben Feichtinger Sándor orvosi könyvtárával bővült. Szerény mértékben az alapító adományából gya­rapították is (pl. a Czuczor-Fogarasi szótár). Helyi kiadványokat is tartalmazott. Részletesen feldolgozva egyelőre nincs, de ez a munka folyamatban van, mióta 2014-ben a Helischer József Városi könyvtár tartós letétbe helyezte az állományt a Balassa Bálint Múzeumban. A múzeum pályázati pénzből a gyűjtemény mintegy 70 százalékát restauráltatta, az állomány többi részénél ál­lagmegóvást végzett. A múzeumban megnyílt Látványtár fontos eleme a Helischer gyűjtemény, mely ebben a formában először látható a nyilvánosság számára, mióta 1842-ben végrendeletileg a városra szállt. Immár a kutatás is lehetséges az anyagban, természetesen a múzeum mindenkori igazgatójának engedélyével.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A fenti ismertetés a gyűjteményről feltétlen indokolja az értéktárba való felvételét. Ha csak egyetlen ősnyomtatványról lenne is szó - de a gyűjteményben egynél több található. A XVII-XVIII. századi nyomtatványok, kiad­ványok ha nem is páratlanok, de ritkaságszámba mennek, és ma már csak esetleg tudomá­nyos szakkönyvtárakban, illetve a Széchenyi Könyvtárban lelhetők fel.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

www.vkesztergom.hu

Banyai Ágnes: Az esztergomi városi könyvtár 1884-ben (szakdolgozat)A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
helischer-gyujtemeny-318-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
helischer-gyujtemeny-318-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek