Komárom-Esztergom megyei Értéktár :A Tatai Népfőiskola (1940-1944) működése és tevékenységének jelentősége
 
 
  A Tatai Népfőiskola (1940-1944) működése és tevékenységének jelentősége

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
A Tatai Népfőiskola (1940-1944) működése és tevékenységének jelentősége

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Tata

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A Tatai Népfőiskola 1940. január 7-én kezdte meg működését a mai népfőiskola névadójának – Magyary Zoltánnak – segítségével és a helyi vezetés támogatásával. Érdekessége, hogy az ötlet Márkus Jenő református tiszteletestől származik, akinek fia – Mihály – később meghatározó szerepet töltött a mai népfőiskola elindításában és sikeres működésében.
 
A Tatai Népfőiskola alapvető célja a parasztfiatalok ismereteinek bővítése, szellemi fejlődésének-tájékozottságának elősegítése, amit kiválóan teljesített e viszonylag rövid idő alatt. A dokumentált információk alapján látható, hogy a 9 tanfolyamon több mint 150 fő vett részt. Az utolsó tanfolyamok már a Hangya Szövetkezet keretei között működte, amely révén önálló épületet is kaptak (Újhegyi u. 9.).
 
A Tati Népfőiskola végzős hallgatói jelentős tényezővé váltak lakóhelyükön. Erről Benda Kálmán – az első négy tanfolyam szakmai vezetője – a Magyar Szemle 1941. július 1-jei számában a következőket rögzíti, idézem:
• Hat községben havonta egyszer-kétszer rendszeresen, nyolcban alkalomszerűen előadásokat tartanak a népfőiskolások…
• Két helyen, Perbétén és Gután (ma Szlovákiához tartoznak, K.J.) ezek a rendszeres összejövetelek… hamarosan állandó önképző tanfolyamokká alakulnak át…
• Az olvasás, a könyv szeretete is előrehaladt. Három községben keresztül vitték, hogy az iskolán ismertetett népi írók műveit, megszerzik a helyi könyvtárban. A volt főiskolások csak az iskola vezetőin keresztül 42 kötet könyvet rendeltek eddig maguknak,…
• A népfőiskolának négy vándorkönyvtára járja a falvakat négy faládában. Mindegyikben 35-40 más-más könyv van,…
• 24 községben a népfőiskolás bekapcsolódott a szövetkezet munkájába. (A megyei szociális szövetkezetre utal – K.J.),,,
• 5 faluban a népfőiskolások megindították a tenyészállatok törzskönyvezését,…
• Két tejszövetkezetet alapítottak /Héreg, Vértestolna/.
• Csenkén (ma szintén Szlovákihoz tartozó község – K.J.), a megye egyik legszegényebb községében földbérlő szövetkezetet hoztak létre. 50 gazda szövetkezett, és 250 kat. hold morva telepes birtokot béreltek ki.


Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A Tatai Népfőiskola (1940-1944) Magyary Zoltán tevékenységének – véleményem szerint – egyik kiemelkedő jelentőségű eredménye lett. Ezért feltétlenül helye van a helyi, a megyei értéktárban. Ennek fontosabb bizonyítékait, tényeiről már az előző pontban is rögzítésre került néhány, de az alábbiakban tovább részletezem, bár lehetséges, hogy az országos értéktárba való felvétele is indokolt lenne kiemelkedő szakmaisága és eredményessége miatt. Magyary Z. részéről az első tanfolyam indulásakor elhangzott köszöntőjéből a következőket idézzük: „Ez a tanfolyam a kezdet, a megindulás. Azt reméljük, hogy állandósul, jövőre folytathatjuk, nem kéthétre, hanem hosszabb időre, és az az óhajunk, hogy úgy megerősödjék, hogy itt is nagy, komoly épületet kelljen a céljaira emelnünk.”
 
 
a) Tatai és Tatai Járási, valamint Komárom-Esztergom megyei tevékenységének fontosabb tényei, eredményei
 
A Tatai Népfőiskola tanfolyamainak elindítása (1940. január 7.) Benda Kálmán vezetésével – a népfőiskola 1944-ig működött,
• A Tatai Népfőiskola keretei között 7 tanfolyam szervezésére került sor, de 1944 elején indult egy tanfolyam az iparosok részére is. A tanfolyamok a Dán népfőiskolai gyakorlatnak megfelelően bentlakásosak voltak.
• A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 165 fő vett részt a népfőiskola tanfolyamain.
Benda Kálmán az első négy tanfolyam szakmai vezetője (a későbbiekben jelentős történész) a következőket tartja kiemelni (Magyar Szemle, 1940. április): /1/ A tatai népfőiskola volt az első, amelynek célja éppen az volt, hogy különböző vallású, más-más viszonyok között élő magyarokat hozzon össze. /2/ A résztvevők elsősorban járásbeliek voltak, azonban nyolc legényt hívott a vezetőség a vármegye csallóközi részéből is. /3/… erre a tanfolyamra elsősorban olyanokat válogatott a vezetőség, akik a jövőben a falu vezetői lehetnek. /4/ Öntudatban először is magyar és paraszti öntudatra akarta őket ébreszteni a tanfolyam.
„Teljesen a népfőiskolásokra alapozva indítottuk meg talajjavítási akciónkat is.” (Az idézet Magyary Zoltán-Kiss István: A szociális vármegye, Bp. 1941. c. műből – 100-101 l.)
o A Komárom vármegyei Közjóléti és Gazdasági Szövetkezet létrehozása (ez az alapja a „szociális vármegye” megnevezés elterjedésének szakmai körökben).
„Az úton lettek a népfőiskolások a szövetkezet munkatársai, akik a juttatottak kiválasztásánál, mint a helybeli viszonyokat legjobban ismerők, javaslatot tettek, információkat adtak, ellenőrizték a juttatottakat; háziipart, kendertermelést szervezetek; közrejátszottak az építkezéshez szükséges szabadalmi téglaégetés beállításában. Még ennél is komolyabb feladat volt a földbérlő szövetkezetek összehozása, amelyek megszervezésében a népfőiskolásokat oroszlánrész illeti,…” (Az idézet Szaniszló József: A Tati Népfőiskola – Közigazgatástudomány, 1942. 3-5. sz. 132-142. l. – c. írásából való.)
o A Tatai Járás mintajárássá fejlesztése (modell terület)
 
b) Országos jellegű és jelentőségű tevékenységének, szellemi alkotásainak és tevékenységének eredményei-momentumai
 
A szakmai tevékenység eddigi bemutatása során is érzékelhető volt, hogy a Tatai Népfőiskola nem egy volt az akkori időszakban széleskörűen elterjedt népfőiskolák közül, hanem kiemelkedett a korszak népfőiskoláiból. Ezt számos írásában kifejtette Benda Kálmán, aki a rendszerváltást követő népfőiskolai szerveződésekben is kiemelkedő szerepet töltött be. Meghatározó tényező volt az országos jelentőségű szakemberek segítő közreműködése, a piarista tanárok előadásai és a népi írók számos tagjának részvétele a népfőiskolások szellemi felkészítésében.
 
A Hangya Szövetkezet új épületének átadásáról szóló írásból idézem: „A megnyitóünnepélyen a Hangya Szövetkezeti Központ részéről Wünscher Frigyes felsőházi tag, alelnök-vezérigazgató adta át az épületet a rendeltetésének és Hankiss János államtitkár a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevében üdvözölte a Tatai Népfőiskolát, amely a magyar népfőiskolai mozgalomban új, magasabb rendű típust képvisel.” (Közigazgatástudomány, 1944. 1-2. sz. 62-63. l.)
 
Utóélete, hatása
 
1) helyi kezdeményezések
• Centenáriumi konferencia – 1988,
• Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság megalakulása - 1995
• Diagnózis és terápia c. Műhelykonferencia Tatai Népfőiskola elindulásának 75. évfordulója alkalmából – 2015.
 
2) Országos jellegű kezdeményezések
• VI. Országos Népfőiskolai találkozó Tatán. Megemlékezés a 70 éve indult Tatai Népfőiskoláról, szakmai jelentőségéről


A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):
A népfőiskola tevékenységét elemező, bemutató írások, dokumentumok (válogatás)
 
1. A tevékenységet bemutató-méltató kiadványok, alkotások
o Benda Kálmán: Az első Tatai Népfőiskola. Magyar Lélek, 1940. 3. sz.
o Benda Kálmán: A Tatai Népfőiskola. Magyar Szemle, 1941. 4.. sz. 285-292. l.
o Szaniszló József: A Tatai Népfőiskola a vármegye szolgálatában. Komáromi lapok, 1941. okt. 25. 6. l.
o Szaniszló József: A Tatai Népfőiskola. Közigazgatástudmány, 1942. 3-5. 132-142. l.
o Kiss István: A Tatai Népfőiskola. Közigazgatástudmány, 1944. 1-2. 62-63. l.
2. Válogatás az 1970-es évektől a rendszerváltásig megjelent publikációkból
o Benda Kálmán: A Tatai Népfőiskola 40. évfordulójára. Tata Barátai Körének tájékoztatója II. Tata, 1980. 32-34. l.
o Lovász János: A Tatai Népfőiskola, annak a Magyar Közigazgatástudományi Intézettel és a Komárom vármegyei Közjóléti Szövetkezettel való kapcsolata. Bp. 1982. I-II. 526 l. /gépírás/
o Kerekes Miklós: A népművelés történetéből. A Tatai Népfőiskolán. Népművelés,1983. 2. sz.26-27. l.
o A Tatai Népfőiskola (1940-1944) emlékeiből, Tatabánya, 1987. Szerk. Kálmán Attila és Kocsis Lászlóné (Megjelent a Komárom megyei honismereti kiskönyvtár sorozat keretében.)
o Magyary Zoltán munkássága. Az 1998. május 28-án Tatán rendezett tudományos ülés előadásainak anyaga. Szerk.ők: Gyenisné Landesz Edit, Somorjai József. Komárom Megyei Múzeumok Igazgatósága, Tata, 1990. Tudományos füzetek 5.
o Dr. Szaniszló József: A Magyary-iskola és a háború utáni sorsa, Bp. 1993.
3. Hasonmás kiadás és újra megjelentett dokumentumok a népfőiskoláról 
o A Tatai Népfőiskola (1940-1944) emlékeiből, Tatabánya, 1987. Szerk. Kálmán Attila és Kocsis Lászlóné (Megjelent a Komárom megyei honismereti kiskönyvtár sorozat keretében.) A kiadvány másolatát megjelentette a Magyary Z. Népfőiskolai Társaság működésének 5. évfordulójára kiadott kötetben, Tatabánya, 2001. Szerk.: Keresztesi József.
o A tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 15 éve, (Tata, 2010. Szerk: Keresztesi József és Trencsényi Imre) c. kötetben megjelent dokumentumok, amelyek a Komáromvármegyei Szövetkezeti Minta Járási Bizottság 1943. június ülésén kerültek előterjesztésre: /1/ A Magyar Közigazgatástudományi Intézet beszámolója a Tatai és Gesztesi Mintajárások fejlesztése terén végzett munkáról. Készítette: Kiss István dr. a Magyar Közigazgatástudományi Intézethez beosztott tanügyi s. titkár (259-263. l.) /2/ Beszámoló a Hangya Központ munkásságáról a Tatai és Gesztesi szövetkezeti Mintajárásról. Készítette: Spáringer Pál a Hangya Szövetkezeti Központ titkára. (264-268. l.) /3/ Beszámoló a termelésfejlesztő körzetek szervezéséről, munkásságáról és munkatervéről. Készítette: Csíky János dr. az Országos mezőgazdasági Kamara Talajtani Intézetének vezetője. (269-278. l.)


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
a-tatai-nepfoiskola-(1940-1944)-mukodese-es-tevekenysegenek-jelentosege-802-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
a-tatai-nepfoiskola-(1940-1944)-mukodese-es-tevekenysegenek-jelentosege-802-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek